Informace o sociálních službách

Co jsou to sociální služby?

Sociální služby pomáhají lidem v tíživých životních situacích, ať už se jedná o situace spojené např. s bytovou nouzí, s péčí o méně soběstačné členy rodiny či s nárůstem dluhů anebo o domácí násilí, pomoc lidem se závislostí, dětem a mladým lidem s jejich problémy doma,ve škole či při hledání práce a v mnoha dalších.

Služby sociální péče

Tyto služby napomáhají lidem zajistit jejich fyzickou a psychickou soběstačnost, s cílem podpořit život v jejich přirozeném sociálním prostředí a umožnit jim v nejvyšší možné míře zapojení do běžného života společnosti, a v případech, kdy toto vylučuje jejich stav, zajistit jim důstojné prostředí a zacházení. Každý má právo na poskytování služeb sociální péče v nejméně omezujícím prostředí.

 • Centra denních služeb
 • Denní stacionáře
 • Domovy pro osoby se zdravotním postižením
 • Domovy pro seniory
 • Domovy se zvláštním režimem
 • Chráněné bydlení
 • Odlehčovací služby
 • Osobní asistence
 • Pečovatelská služba
 • Podpora samostatného bydlení
 • Průvodcovské a předčitatelské služby
 • Sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče
 • Tísňová péče
 • Týdenní stacionáře

Služby sociální prevence

Tyto služby napomáhají zabránit sociálnímu vyloučení lidí, které jsou tímto ohroženy pro krizovou sociální situaci, životní návyky a způsob života vedoucí ke konfliktu se společností, sociálně znevýhodňující prostředí a ohrožení práv a oprávněných zájmů trestnou činností jiného člověka. Cílem služeb sociální prevence je napomáhat lidem k překonání jejich nepříznivé sociální situace a chránit společnost před vznikem a šířením nežádoucích společenských jevů.

 • Azylové domy
 • Domy na půl cesty
 • Intervenční centra
 • Kontaktní centra
 • Krizová pomoc
 • Nízkoprahová denní centra
 • Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež
 • Noclehárny
 • Raná péče
 • Služby následné péče
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
 • Sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením
 • Sociálně terapeutické dílny
 • Sociální rehabilitace
 • Telefonická krizová pomoc
 • Terapeutické komunity
 • Terénní programy
 • Tlumočnické služby

 

 

Sociální služby dle místa jejich poskytování:

 • Terénní služby

Jsou poskytovány v prostředí, kde člověk žije, tj. především v domácnosti, v místě, kde pracuje, vzdělává se nebo tráví volný čas. Jde například o pečovatelskou službu, osobní asistenci či terénní programy pro ohroženou mládež.

 • Ambulantní služby

Člověk dochází do specializovaných zařízení, jako jsou například poradny, denní stacionáře nebo kontaktní centra.

 • Pobytové služby

Jsou poskytovány v zařízeních, kde člověk v určitém období svého života celodenně, respektive celoročně žije. Jedná se především o domovy pro seniory či pro lidi se zdravotním postižením, ale také o tzv. chráněné bydlení pro lidi se zdravotním postižením či azylové domy.

Příspěvek na péči

Lidem, kteří jsou závislí na pomoci jiného člověka, poskytuje stát prostřednictvím příslušného úřadu práce příspěvek na péči. Žádost o příspěvek na péči se podává prostřednictvím formuláře na místně příslušném úřadu práce.

Poskytovatelé sociálních služeb

Jsou to osoby či organizace, které sociální služby poskytují, a jsou povinny dodržovat platnou legislativu a poskytovat sociální služby dle platných standardů kvality.

Více informací o sociálních službách můžete v Zákonu č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Co jsou to návazné služby?

Návazné služby zahrnují nabídku podpůrných činností, které nejsou sociálními službami dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ale síť sociálních služeb vhodně doplňují. Bez těchto aktivit by pomoc a podpora osobám v nepříznivé situaci byla neúplná. Jedná se např.
o vzdělávání, volnočasové aktivity, dobrovolnictví apod..