Organizační struktura komunitního plánování (KPSS)

Kvalitní a dlouhodobě udržitelný proces komunitního plánování sociálních služeb (KPSS) vyžaduje jasnou organizační strukturu, v níž jsou definovány kompetence jednotlivých účastníků a pravidla pro spolupráci. 
 

Organizační struktura KPSS

 


Základem organizační struktury komunitního plánování je triáda uživatelů, poskytovatelů
a zadavatelů sociálních služeb doplněná o informování a zapojování veřejnosti.

 • Zadavatelé – služby platí, zřizují, zadávají, organizují
 • Poskytovatelé – služby provozují, prodávají, uskutečňují, dodávají, poskytují
 • Uživatelé – služby potřebují, užívají, hodnotí
 • Veřejnost – potencionální uživatelé

 

Realizační tým projektu

Za Centrum pro komunitní práci východní Morava

 • Mgr. Gabriela Fellingerová, MBA, metodik projektu, ředitelka Centra pro komunitní práci východní Morava
 • Marcela Porvazníková, koordinátor projektu
 • Milena Surmová, manažer projektu

Za Statutární město Přerov

 • Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora pro sociální oblast
 • Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
 • Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, vedoucí oddělení sociálních služeb a bydlení
 • Bc. Monika Navrátilová, administrativní a organizační činnost

 

Řídící skupina KPSS

Úkolem řídící skupiny je vést proces KPSS, schvalovat postup plánování, řešit problémy, projednávat návrhy pracovních skupin, modelovat podobu komunitního plánu a sledovat jeho naplňování. Aktuální řídící skupina byla vytvořena v roce 2020 a její personální obsazení schválila Rada města Přerova na svém zasedání dne 5. března 2020. 
 

 • Mgr. Petr Kouba, náměstek primátora pro sociální oblast
 • Mgr. Romana Pospíšilová, vedoucí odboru sociálních věcí a školství
 • Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá, vedoucí oddělení sociálních služeb a bydlení
 • Bc. Alice Stavová, Městský úřad Kojetín, odbor vnitřních věcí, školství a kultury
 • Mgr. Alena Pizúrová, ředitelka Charity Přerov
 • Oldřiška Sedláčková, předsedkyně Svazu tělesně postižených v ČR, z.s.–m.o. Přerov
 • Mgr. Věra Vránová, Ph.D., předsedkyně Komise pro sociální a zdravotní záležitosti Rady MP
 • Lucie Vláčilová, uživatelka
 • Hana Makúchová, uživatelka 
   

Pracovní skupiny (PS) KPSS 

Pracovní skupiny vznikají podle cílových skupin uživatelů sociálních služeb. Na Přerovsku působí 4 pracovní skupiny:

 • Rodina, děti a mládež
 • Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny
 • Senioři
 • Osoby se zdravotním postižením

Pracovní skupiny se podílejí na mapování existující sítě sociálních služeb, její kvality, potřebnosti a vytíženosti. Zjišťují potřeby uživatelů sociálních služeb a formulují vhodná opatření pro jejich naplnění. Pracovní skupiny předkládají své návrhy a podněty řídící skupině KPSS. 
 

Pracovní skupina pro rodinu, děti a mládež

PS Rodina, děti a mládež se zaměřuje na cílovou skupinu, která zahrnuje děti předškolního a školního věku, mládež a mladé dospělé do 26 let, a to zejména jsou-li ohroženi společensky nežádoucími jevy, rodiny funkční i nefunkční, neúplné rodiny, rodiny a děti z různých důvodů sociálně znevýhodněné, rodiny vyžadující speciální pomoc a přístup. 

Prioritní oblasti:

 • podpora funkční rodiny
 • sociálně-aktivizační služby pro rodiny s dětmi ze sociálně znevýhodňujícího prostředí
 • terénní sociální práce v ohrožených rodinách
 • podpora aktivit v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a rozvoj náhradní rodinné péče 
 • pestrá a dostupná nabídka volnočasových aktivit pro rodiny, děti a mládež 

Členové pracovní skupiny:

 • Mgr. Lenka Klíčová, Charita Přerov
 • Bc. Ivan Kandráč, Charita Přerov
 • Mgr. Pavel Šíma, Armáda spásy v České republice, z.s.
 • Bc. Karolína Duchoňová, DiS., Armáda spásy v České republice, z.s.
 • Mgr. Diana Hlubková, KAPPA-HELP, z.s
 • Mgr. Martina Shaw, KAPPA-HELP, z.s.
 • Bc. Ema Homolová, Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
 • Bc. Monika Pazderová, DiS., SOS dětské vesničky, z.s.
 • Bc. Petra Bartalová, Člověk v tísni, o.p.s.
 • Bc. Ivana Zatloukalová, Charita Přerov
 • Bc. Eva Poláchová, DiS., Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
 • Mgr. Jana Jeklová, Maltézská pomoc, o.p.s.
 • Martina Chrástková, DiS., uživatelka
 • Jana Kupková, DiS., uživatelka

 

Pracovní skupina pro osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny

PS Osoby ohrožené sociálním vyloučením a etnické menšiny se zaměřuje na cílovou skupinu osob, které se ocitly v nepříznivé, ze společnosti vylučující situaci, a osob, jež v důsledku mimořádných životních změn či krizových situací potřebují rychlou pomoc. Zabývá se také problematikou etnických menšin.

PS řeší komplexní podporu následujících skupin:

 • osoby v krizi
 • osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
 • etnické menšiny
 • osoby bez přístřeší
 • oběti domácího násilí
 • oběti trestné činnosti
 • propuštění z vazby a po výkonu trestu
 • osoby ohrožené zadlužeností a chudobou
 • osoby s jakoukoli látkovou i nelátkovou závislostí  

Členové pracovní skupiny:

 • Mgr. Vojtěch Vodseďálek, Člověk v tísni, o.p.s.
 • Mgr. Ivana Smětalová, KAPPA-HELP, z.s.
 • Mgr. Diana Hlubková, KAPPA-HELP, z.s.
 • Bc. Adéla Trumberová, Charita Přerov
 • Mgr. Alena Pizúrová, Charita Přerov
 • Mgr. Michaela Luběnová, Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace
 • Bc. Dagmar Krejčířová, DiS., Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
 • Ilona Doležálková, DiS., Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
 • Boleslav Buš, DiS., Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
 • Alžběta Štajnarová, uživatelka
 • Pavel Mirga, uživatel

 

Pracovní skupina pro seniory

PS Senioři se zaměřuje na cílovou skupinu osob seniorského věku (nad 65 let), která tvoří zhruba čtvrtinu všech obyvatel ORP Přerov. Občané seniorského věku představují různorodou skupinu osob s různorodými potřebami. Samotný věk není zpravidla příčinou poptávky seniora po poskytnutí pomoci a podpory; poptávka vzniká až v souvislosti s poklesem soběstačnosti seniora, kdy se objevuje potřeba zajištění pomoci a péče prostřednictvím terénních, ambulantních
a pobytových sociálních služeb.

Prioritní oblasti:

 • zajištění pobytových sociálních služeb pro seniory
 • zajištění terénních sociálních služeb pro seniory
 • podpora paliativní a hospicové péče
 • podpora aktivního života ve stáří, aktivizace seniorů
 • aktivní účast na životě komunity a mezigenerační dialog
 • bezpečnost seniorů 

Členové pracovní skupiny:

 • Mgr. Jana Vilišová, DiS., Sociální služby města Přerova, p.o.
 • Mgr. Martina Krejčířová, Charita Přerov
 • Mgr. Zuzana Mikulášková, Charita Přerov
 • Mgr. Monika Kubjatová, DiS., Andělé stromu života p.s.
 • Oldřiška Sedláčková, Svaz tělesně postižených v České republice z.s. místní organizace Přerov
 • Mgr. Bc. Blanka Laboňová, Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
 • Bc. Ivana Raclavská, Charita Přerov
 • Mgr. Jana Vargová, VČELKA sociální služby o.p.s.
 • Iva Pospíšilová, DiS., Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
 • Bc. Renata Konvičková, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
 • Mgr. Věra Vránová, Ph.D., uživatelka
 • Jana Šmahlíková, uživatelka 

 

Pracovní skupina pro osoby se zdravotním postižením

PS Osoby se zdravotním postižením je zaměřena na cílovou skupinu osob s postižením tělesným, sluchovým, zrakovým, mentálním, kombinovaným a duševním a na osoby trpícími civilizačními nemocemi.

K zajištění kvalitního života potřebují osoby se zdravotním postižením vzhledem ke svým specifickým potřebám různé typy ambulantních, terénních i pobytových sociálních služeb, které pomáhají zmírnit sociální důsledky zdravotního postižení a podporují sociální začlenění osob s handicapem. Neméně důležité je také zajistit pro cílovou skupinu pomoc a podporu v oblasti bydlení, dopravy, bezbariérovosti, zaměstnání či kvalitního trávení volného času. 
 

Členové pracovní skupiny:

 • Mgr. Ivana Apolenářová, Alfa handicap-sdružení občanů se zdravotním postižením přerovského regionu z.s.
 • Mgr. Martina Možná, Sociální služby města Přerova, p.o.
 • Pavel Soukup, Jsme tady, o.p.s.
 • Hana Ryšánková, Spolusetkávání Přerov, z.ú
 • Mgr. Dagmar Plšková, Sdružení MOST K ŽIVOTU, z. s.
 • Mgr. Dagmar Staňková, TyfloCentrum Olomouc, o.p.s.
 • PhDr. Blanka Rektorová, Duševní zdraví, o.p.s.
 • Mgr. Kamila Hošková, DiS., Sjednocená organizace nevidomých
 • a slabozrakých ČR, zapsaný spolek
 • Ing. Dušan Krpec, AUDIOHELP, z.s.
 • Bc. Marta Braunerová, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob
 • v České republice, z.s., Krajská organizace Olomouckého kraje, p.s.
 • Mgr. Jana Vargová, VČELKA sociální služby o.p.s.
 • Ilona Hnízdilová, Charita Přerov
 • Lenka Pazderová, DiS., Centrum sociálních služeb Kojetín, p.o.
 • Mgr. Bc. Kateřina Steffanová, Magistrát města Přerova, Odbor sociálních věcí a školství
 • Jaroslav Čermák, uživatel
 • Tereza Novotná, uživatelka