Logo - Statutární město Přerov2

Odbor sociálních věcí a školství

Vedoucí odboru:      Mgr. Romana Pospíšilová

Kontaktní adresa:     Smetanova 7, Přerov

Telefon:                      581 268 700, 724 232 041

E-mail:                        romana.pospisilova@prerov.eu

Internetová adresa:    www.prerov.eu

Struktura odboru:

 • oddělení sociálních služeb a bydlení
 • oddělení sociální prevence a pomoci
 • oddělení sociálně-právní ochrany dětí
 • oddělení školství

 

Oddělení sociálních služeb a bydlení

Vedoucí oddělení:    Mgr. et Mgr. Blanka Hrubá

Telefon:                      581 268 767, 725 711 627

E-mail:                        blanka.hruba@prerov.eu

 

Oddělení provádí zejména následující činnosti:

 • zprostředkovává kontakt s poskytovatelem sociálních služeb
 • koordinuje proces komunitního plánování v sociální oblasti
 • podílí se na řešení otázek bydlení, včetně zajištění péče o staré a těžce zdravotně postižené občany
 • zajišťuje podklady pro uzavírání nájemních smluv k obecním bytům, bezbariérovým bytům a k bytům v domech s pečovatelskou službou
 • zajišťuje vypravení pohřbu u osamělých občanů
 • připravuje návrhy smluv o poskytnutí dotací v oblasti sociální a zdravotnické v rámci dotačních programu statutárního města Přerova
 • spolupracuje s neziskovými organizacemi působícími v oblasti sociální a sociálně zdravotní
 • ustanovuje zvláštního příjemce dávky důchodového zabezpečení
 • zajišťuje výkon opatrovnictví u osob omezených ve svéprávnosti, kterým bylo statutární město Přerov ustanoveno opatrovníkem
 • realizuje aktivity manažera prevence kriminality 

 

Oddělení sociální prevence a pomoci

Vedoucí oddělení:    Mgr. et Bc. Kateřina Steffanová

Telefon:                      581 268 502, 724 972 146

E-mail:                        katerina.steffanova@prerov.eu

 

Oddělení provádí zejména následující činnosti:

 • poskytuje sociální poradenství při různých sociálních událostech (zdravotní postižení nebo duševní onemocnění, sociální vyloučení, zneužívání alkoholu, prostituce, závislost na hracích automatech, zneužívání omamných a psychotropních látek, trestná činnost, oběti agrese, trestné činnosti a domácího násilí, ztráta přístřeší, nejisté či neadekvátní bydlení, nezaměstnanost a materiální problémy)
 • poskytuje poradenství a pomoc při uplatňování nároku na dávky státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi,pro občany zdravotně znevýhodněné a příspěvku na péči, nemocenského
  a důchodového pojištění
 • vyhledává klienty sociální práce v jejich přirozeném prostředí a realizuje přímou sociální práci s klientem zaměřenou na změnu klienta
 • podílí se na realizaci protidrogové politiky
 • zabezpečuje vydávání závazného stanoviska – souhlasu obce v případě posuzování nároku na doplatek na bydlení u žadatele, který užívá byt v ubytovacím zařízení nacházejícím
  se v katastrálním území obce
 • vykonává činnosti zvláštního příjemce dávek pomoci v hmotné, dávek státní sociální podpory a dávek nemocenského pojištění na základě jeho ustanovení jako právnické osoby a s jeho souhlasem
 • zabezpečuje provoz Městského sociálního šatníku
 • zajišťuje projekty "Tréninkové bydlení" a "Krizové bydlení"
 • poskytuje základní sociální poradenství v oblasti národnostních menšin

 

Oddělení sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD)

Vedoucí oddělení:                Bc. Eva Poláchová, DiS.

Telefon:                                  581 268 792, 739 328 503

E-mail:                                    eva.polachova@prerov.eu                           

 

Oddělení provádí zejména následující činnosti:

 • poskytuje poradenství rodičům při řešení výchovných či jiných problémů souvisejících s péčí o dítě
 • nabízí pomoc při uplatňování nároku dítěte na výživné a při vymáhání plnění vyživovací povinnosti k dítěti
 • poskytuje pomoc a ochranu dětem, které požádají o pomoc i bez vědomí rodičů při ochraně svého života, svých práv a oprávněných zájmů
 • navštěvuje rodinu, ve které dítě žije, a zjišťuje v místě bydliště, ve školských zařízeních nebo v jiném prostředí, kde se dítě zdržuje, jak rodiče o dítě pečují, v jakých sociálních podmínkách dítě žije a jaké má dítě chování
 • mluví s dítětem a poskytuje mu odpovídající pomoc při jeho ochraně, a to i bez vědomí rodičů
 • sleduje dodržování práv dítěte ve zdravotnických a školských zařízeních pro výkon ústavní výchovy a v zařízeních sociální péče, kde je dítě dočasně umístěno
 • navštěvuje rodiče dětí, u kterých byla nařízena ústavní výchova nebo uložena ochranná výchova, působí na zlepšení podmínek v rodinách, svým působením napomáhá možnosti návratu dětí do rodinného prostředí
 • navštěvuje dítě, které je ve výkonu vazby nebo výkonu trestu odnětí svobody
 • sleduje vývoj dětí, které byly svěřeny do výchovy jiným fyzickým osobám než rodičům
 • poskytuje komplexní poradenství v oblasti náhradní rodinné péče
 • účastní se hlavního líčení a veřejného zasedání u soudu v trestních věcech mladistvých a nezletilých
 • navrhuje soudu nařízení ochranné a ústavní výchovy či předběžného opatření, podává podněty k nařízení výchovných opatření
 • provádí výchovná opatření u obtížně vychovatelných dětí a sleduje jejich účinnost, účastní se přestupkových řízení vedených proti mladistvým
 • navštěvuje děti s nařízenou ústavní či ochranou výchovou z důvodu závažných výchovných problémů, a zároveň navštěvuje rodiče těchto dětí
 • pomáhá dětem po propuštění z ústavní či ochranné výchovy a zajišťuje pomoc při jejich opětovném začlenění do rodinného a sociálního prostředí
 • přijímá oznámení týkající se podezření z ohrožení zdravého vývoje dítěte, které následně prověřuje
 • vykonává funkci kolizního opatrovníka nezletilým dětem, zastupuje je při jednání u soudu, policie nebo i jiných orgánů a institucí
 • vykovává funkci opatrovníka a poručníka nezletilým dětem v zákonem stanovených případech

 

Oddělení školství a mládeže

Vedoucí oddělení:                Mgr. Petr Hrbek

Telefon:                                  581 268 701, 730 524 722

Email:                                     petr.hrbek@prerov.eu

 

Oddělení provádí zejména následující činnosti:

 • spolupodílí se na tvorbě podmínek pro plnění povinné školní docházky ve městě
 • organizačně, technicky a materiálně zabezpečuje zřízení, fúze a rušení škol (mateřských a základních škol) a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • vyhodnocuje hospodaření škol a školských zařízení zřízených statutárním městem Přerov
 • vyhlašuje termíny zápisů do 1. ročníku základních a mateřských škol na území statutárního města Přerova a eviduje odklady povinné školní docházky do 1. ročníku základních škol
 • dle pokynů Krajského úřadu Olomouckého kraje činí potřebné úkony ve vztahu k finančním prostředkům na přímé náklady na vzdělávání, vyčleněným ze státního rozpočtu pro školy a školská zařízení v působnosti statutárního města Přerova
 • zajišťuje realizaci přímých podpor a grantového programu statutárního města Přerova v oblasti sportu a volného času
 • připravuje podklady pro jednání orgánů statutárního města Přerova k poskytování dotací fyzickým či právnickým osobám v oblasti sportu a volného času
 • vede evidenci přerovských sportovců, sportovních družstev a evidenci o jejich výsledcích