Sídlo

Sušilova 2392/25
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Sušilova 2392/25
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2001
63701332
Statutární zástupce
Mgr. Luděk Doležel
Kontaktní osoba
Mgr. Luděk Doležel
Telefon
603 529 682
Činnost
Dětský domov a Školní jídelna
Převažující věková kategorie klientů
od 1 do 26 let
Bližší specifikace poskytované služby

V souladu s ustanovením § 971 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník mohou být s účinností od 1. ledna 2014 do péče dětského domova svěřeny v nezbytném případě děti pouze prostřednictvím soudu. Podle § 972 téhož zákona lze ústavní výchovu nařídit nejdéle na dobu tří let. Před uplynutím této doby ji lze prodloužit, pokud důvody pro nařízení ústavní výchovy stále trvají. Podle příslušných ustanovení zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči
ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů v platném znění:

Zařízení může poskytovat péči:

 • Dětem s nařízenou ústavní výchovou.
 • Dětem, u nichž bylo nařízeno předběžné opatření.
 • Zletilým nezaopatřeným osobám po ukončení výkonu ústavní výchovy připravujícím se na budoucí povolání, nejdéle však do věku 26 let, a to podle smlouvy uzavřené mezi nezaopatřenou osobou a zařízením nejpozději do 1 roku od ukončení ústavní výchovy.

Poskytovaná péče se přitom vztahuje i na děti, které nejsou občany České republiky a splňují podmínky stanovené zvláštním zákonem.

Dětem umístěným v zařízení je poskytováno plné přímé zaopatření, a to:

 • Stravování, ubytování a ošacení.
 • Učební potřeby a pomůcky.
 • Úhrada nezbytně nutných nákladů na vzdělávání.
 • Úhrada nákladů na zdravotní péči, léčiva a zdravotnické prostředky, které nejsou hrazeny ze zdravotního pojištění, pokud není péče vyžádána zákonnými zástupci dítěte.
 • Kapesné, osobní dary a věcná pomoc při odchodu zletilých osob ze zařízení.
 • Úhrada nákladů na dopravu do sídla školy.

Dětem umístěným v zařízení mohou být dále hrazeny:

 • Potřeby pro využití volného času a rekreaci.
 • Náklady na kulturní, uměleckou, sportovní a oddechovou činnost.
 • Náklady na soutěžní akce, rekreace.
 • Náklady na dopravu k osobám odpovědným za výchovu.

Dětem umístěným v zařízení je věnována komplexní výchovně vzdělávací péče

soustředěná zejména do tří oblastí:

 • Příprava na vyučování.

 

Cílová skupina
děti a mládež ve věku od 6 do 26 let ohrožené společ. nežádoucími jevy
osoby do 26 let věku opouštějící školská zařízení pro výkon úst. péče
osoby ohrožené závislostí nebo závislé na návykových látkách
osoby s kombinovaným postižením
osoby s mentálním postižením
osoby s tělesným postižením
osoby se sluchovým postižením
osoby se zdravotním postižením
osoby se zrakovým postižením
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Místo působnosti
Beňov
Bezuchov
Bochoř
Brodek u Přerova
Buk
Císařov
Citov
Čechy
Čelechovice
Dobrčice
Domaželice
Dřevohostice
Grymov
Horní Moštěnice
Hradčany
Kojetín
Kokory
Křenovice
Křtomil
Lazníčky
Lazníky
Lhotka
Lipová
Líšná
Lobodice
Měrovice nad Hanou
Nahošovice
Nelešovice
Oldřichov
Oplocany
Oprostovice
Pavlovice u Přerova
Podolí
Polkovice
Prosenice
Přerov
Přestavlky
Radkova Lhota
Radkovy
Radslavice
Radvanice
Rokytnice
Říkovice
Sobíšky
Stará ves
Stříbrnice
Sušice
Šišma
Tovačov
Troubky
Tučín
Turovice
Uhřičice
Věžky
Výkleky
Záběštní Lhota
Žákovice
Želatovice

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.