Sídlo

Šafaříkova 635/24
12000 Praha 2
Česko

Kontaktní adresa

Resocializační programy
Komenského 840/15
75002 Přerov
Česko

Statutární zástupce
Šimon Pánek
Kontaktní osoba
Mgr. Helena Hilscherová
Telefon
739 320 083
Činnost
Resocializační programy
Převažující věková kategorie klientů
neomezená
Bližší specifikace poskytované služby

Program může být uložen soudem jako přiměřená povinnost v rámci trestu, nebo jako součást probačního plánu dohledu při spolupráci s Probační a mediační službou ČR.

Cíl a záměr programů:

 • Minimalizovat riziko recidivy, podpořit a motivovat klienty ke změně a působit preventivně skrze edukaci v různých oblastech (finance a dluhy, pracovní poradenství, bydlení, …).
 • Motivovat klienty ke změně postojů, myšlení, k sebereflexi vlastního kriminálního jednání a tím také k získání nadhledu na své chování.
 • Pracovat na přijetí důsledků svého jednání a uvědomění rozsahu dopadů na oběť i další osoby, které byly dotčené trestným činem.
 • Posilovat odpovědnost za sebe a své činy a posílení schopnosti akceptovat společenská pravidla a normy.

Cílová skupina probačních a resocializačních programů:

 • Osoby, které se dopustily protiprávního jednání nebo jiného porušování společenských norem

Forma poskytované služby:

 • Ambulantní v zázemí organizace nebo v jiném sjednaném zázemí

Resocializační programy:

 • Akreditovaný program pro dospělé

Klientem programu pro dospělé může být osoba starší 18 let, která spáchala trestný čin nebo se dopustila jiného protiprávního jednání. 

Program:

 • Obsahuje 13 setkání po dvou hodinách (celkem 26 hodin). 
 • Je veden individuální formou, která spočívá v pravidelných konzultacích,
  pod vedením aktivizačního pracovníka (lektora).

 

 • Akreditovaný program pro mladistvé 

Klientem programu jsou nejčastěji osoby ve věku 15 až 18 let (včetně), které se dostaly do konfliktu se zákonem, dopustily se porušení společenských norem, nebo mají dlouhodobé výchovné problémy v rodině či ve škole.

Program:

 • Obsahuje 14 setkání po 2 hodinách (celkem 28 hodin).
 • Pracovník se s klientem setkává individuálně na pravidelných konzultacích,
  při kterých využívá různé techniky a aktivity; ty pomáhají k reflexi a motivaci klienta zapracovat na svých problémech.

          Do programu nastupují klienti:

 • na základě individuálního plánu prostřednictvím spolupráce s Orgánem sociálně právní ochrany dětí,
 • na základě probačního plánu prostřednictvím spolupráce s Probační a mediační službou,
 • program jim byl uložen na základě rozhodnutí soudu jako přiměřená povinnost.

 

 • H.U.L.K. (Program ke zvládnutí agresivního chování)

Klientem programu jsou osoby, které se staly pachateli trestných činů, delikventy a tzv. riziková mládež, jejichž problémové chování spočívá v nezvládnutí agrese a emocí.

Program:

  • Obsahuje 13 setkání po 1 hodině.
  • Pracovník během lekcí využívá edukačních a kognitivně behaviorálních technik, kterými působí na změnu agresivního jednání klienta.

Do programu nastupují klienti:

  • na základě probačního plánu prostřednictvím spolupráce s Probační a mediační službou,
  • program jim byl uložen na základě rozhodnutí soudu jako přiměřená povinnost.

 

 • Preventivní program proti předluženosti

Program se aktuálně skládá z anamnestické části, kdy aktivizační pracovník pracuje
s klientem na anamnéze daného případu. Společně se zabývají zejména identifikací vzniku problémů v dluhové oblasti, a to v širokém spektru oblastí klientova života se zvláštním zaměřením na snížení rizik recidivy v případě trestné činnosti klienta.


Program obnáší 10 setkání po 2,5 hodinách a samostatnou práci klientů (domácí úkoly), celkem tedy 26 hodin na 1 klienta.


Do programu nastupují klienti:

  • na základě probačního plánu prostřednictvím spolupráce s Probační a mediační službou,
  • pokud jim byl program uložen na základě rozhodnutí soudu jako přiměřená povinnost,
  • dobrovolně.

Služby jsou poskytovány zdarma.

Cílová skupina
osoby v krizi
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.