Sídlo

Šířava 1295/27
75002 Přerov
Česko

Kontaktní adresa

Nízkoprahové denní centrum Lorenc
U Bečvy 904/1
75002 Přerov
Česko

Rok založení
2019
Statutární zástupce
Mgr. Alena Pizúrová
Kontaktní osoba
Bc. Adéla Trumberová
Telefon
731 818 874
Druh poskytované sociální služby
Nízkoprahová denní centra
Forma poskytované sociální služby
Ambulantní
Terénní
Převažující věková kategorie klientů
od 18 let
Bližší specifikace poskytované služby

Cílem služby je, aby osoba bez přístřeší, která chce svou situaci řešit, nebo je k řešení situace namotivována terénním pracovníkem, vnímala službu NDC Lorenc jako odrazový můstek pro opětovné zařazení se do společnosti. Tímto způsobem služba jednoznačně napomáhá integraci osob bez přístřeší zpět do společnosti. Materiální pomoc vnímáme jako první krok
a prostředek k navázání spolupráce na změně nepříznivé situace uživatele směrem k návratu do společnosti.

Ambulantní forma Nízkoprahového denního centra Lorenc nabízí pomoc s uspokojením základních životních potřeb osob bez přístřeší, především hygienických potřeb a pomoc s přípravou jídla. Dále také pomoc s obstaráváním osobních záležitostí a nezbytné základní sociální poradenství. Tato služba částečně eliminuje pohyb osob bez přístřeší na ulicích.

Terénní služba poskytuje pomoc a podporu osobám v jejich přirozeném prostředí, je mobilní a je zacílena právě na ty lokality, kde je to nejvíce potřeba. Osoby bez přístřeší se dostatečně neorientují ve svých právech, vnímají rozdílně společenské normy a pravidla, neví, kde a jak vyhledat pomoc. Hlavní prací terénní služby je tyto osoby vyhledat v jejich přirozeném prostředí a vhodnou formou jim předávat informace o dalších sociálních službách, které mohou využít. V této službě je důležitá spolupráce s Městskou policií, se zdravotními zařízeními
a zainteresovanými úřady státní správy.

Zásady práce jsou:

  • Nízkoprahovost – služba je přístupná pro kohokoliv z cílové skupiny, není potřeba
    se předem hlásit, při vstupu legitimovat, je pouze na každém uživateli, co o sobě prozradí a jak často přijde.
  • Respektování – jsou respektována práva a svobodné rozhodnutí uživatelů; každý uživatel si v konkrétní situaci sám volí způsob řešení své situace; pracovníci uživateli navrhují nebo doporučují možná řešení s tím, že jej upozorní na případné důsledky jeho jednání.
  • Individuální přístup – pracovníci mají na zřeteli individuální odlišnosti jednotlivých uživatelů, respektují osobnostní předpoklady každého uživatele a kladou důraz na jeho individuální potřeby; na uživatele nahlíží v souvislostech, a ne pouze na dílčí aspekty jeho osobnosti a respektují jeho jedinečnost.
  • Rovný přístup – poskytování služeb se řídí principem jasných pravidel jak pro uživatele, tak i poskytovatele, na základě kterých zařízení funguje; při poskytování služeb
    se jedná s uživateli slušně, s respektem ke všem jejich lidským právům na volbu, soukromí, důstojnost.
  • Bezpečné prostředí – udržuje se profesionální vztah pracovník – uživatel; při poskytování služeb se dbá na zachovávání důvěrnosti sdělení uživatelů, na ochranu osobních údajů a dalších získaných informací o uživateli služby.
  • Bezplatnost – služby jsou poskytovány bezplatně.

Téma bezdomovectví a osob bez přístřeší je ve společnosti stále tabuizované, ačkoliv se týká každého většího města a ve většině případů je spojeno s dalšími negativními jevy, jako je užívání alkoholu i nealkoholových návykových látek, drobnou kriminalitou, obtěžujícími projevy chování apod. Proto je cílem organizace o tématu veřejně mluvit a odstraňovat předsudky laické i odborné veřejnosti, aby si lidé uvědomili, že bezdomovectví se týká každého člověka, bezdomovcem se může stát kdokoliv a stačí k tomu velmi málo.

 

Vhodnými prostředky, jako jsou veřejná setkání, besedy s pracovníky poskytovatelů sociálních služeb pro bezdomovce (například na školách), prezentace práce, spolupráce s místními médii či zveřejnění životních příběhů bezdomovců chce Charita Přerov aktivně vtáhnout veřejnost do diskuse o tématu a tímto způsobem zmírnit dopad problému bezdomovectví jak ve městě Přerov, tak i na Olomoucku.

Cílová skupina
osoby bez přístřeší
Místo působnosti
Přerov

Formulář pro rychlý kontakt

Pomocí tohoto formuláře můžete odeslat zprávu přímo poskytovateli služeb bez nutnosti otevírat e-mailový klient v počítači.
Využití osobních údajů
Zpracování se řídí podle směrnice.